Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10. – 14. september

17.09.2018 | 10:28

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Värskas, Võrus, Tartus ja Valgas. Märgukiri saadeti 24 äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kaheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist viis küll ainult osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti Tallinnas huvikeskuste või täiskasvanutele huvitegevust pakkuvate äriühingute avalikku teavet. 13st neljas tuvastati keeleseaduse nõude rikkumisi: Salme Kultuurikeskusele, Lindakivi kultuurikeskusele, Hopneri Majale ja Vene kultuurikeskusele saadetakse märgukiri eestikeelse teabe lisamise kohta.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas nelja hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse märgukiri. Ühes hotellis tuvastas keeleametnik, et ettekirjutus on täidetud ning eestikeelne teave lisatud, kahes hotellis tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse äriühingutele. Kahes ärimajas selgus järelkontrolli käigus, et Keeleinspektsiooni ettekirjutused on täitmata, ettekirjutuse aega pikendati. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Läänemere Hambakliiniku kolme töötaja eesti keele oskust, kõigile kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Tallinnas tehti ettekirjutus ühele lillekaupluse müüjale. Kuuest kontrollitud Securitas Eesti AS turvamehest kaks peavad oma eesti keele oskust täiendama, üks peab sooritama A2-taseme eksami.

Keelekontroll toimus kolmes Maxima Eesti OÜ kaupluses: Tallinnas Paepargi MaximaXX kaupluses, Virbi MAXIMAs ja Kohtla-Järve kaupluses. Kokku koostati 17 esmakontrolli akti (11 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, 1 ettekirjutusega täiendada eesti keele eksam), järelkontrolliakte oli kokku 17 (neist 2 korras, 9-le töötaja puhul pikendati eksami sooritamise tähtaega, 6 töötajat ei tööta enam kaupluses). Viiele Maxima töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka Rimi Eesti Food AS Finest mini-Rimi nelja töötaja tegelikku eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust: kõigile neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 11 esmakontrolliakti (neist 3 korras) ning 7 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 13-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, kiideti heaks ühe firma taotlus C1-taseme eksamiks ettevalmistava täiendkoolituse läbiviimiseks ning rahuldati viie firma taotlus uute õpetajate lisamiseks.