Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. juuni 2024

14.06.2024 | 14:34

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (vanalinnas, kesklinnas, südalinnas Põhja-Tallinnas, Hiiul, Männikul, Lasnamäel, samuti kaubanduskeskustes: Idakeskus, Foorumi keskus, Stroomi keskus), Harjumaal (Tabasalus, Keilas, Rummus), Sillamäel ning Kohtla-Järvel, Kohtla-Nõmmel ja Narvas. Tuvastati 26 keeleseaduse rikkumist. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 28st vaid kuus ettekirjutust on täitmata – neile ettevõtetele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrollis kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kolm olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et viiest ettekirjutusest kaks on täidetud. Kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoha ja Sillamäe Lasteaed Rukkilill kokku 154 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 73 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustatakse järgmisel nädalal. 
Narva Linna Kultuuriosakonnas vormistati üks esmakontrolli ja 16 järelkontrolli akti. Esmakontrollis kinnitati töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks ja ettekirjutust ei tehtud. Järelkontrollis tuvastati, et ükski töötaja ei ole ettekirjutust täitnud. Pikendati eksami sooritamise tähtaega – seda 14 kontrollitaval, nende suhtes rakendati ka sunniraha. Kaks töötajat on ametist lahkunud. Need menetlused lõpetati.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Kohtla-Järve kaupluses Kalev tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus kuuele töötajale.
Pihlakodu AS-i kolmes kodus (Nõmme, Tabasalu ja Viimsi) kontrolliti kokku 26 töötaja tegelikku eesti keele oskust. Ühe töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele, ülejäänud kontrollituile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Uhtna hooldekodus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam üheksale töötajale.
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust – ühe töötaja keeleoskus vastab nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud, teisel tuleb sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Trueman OÜ töötajate eesti keele oskust, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samas kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist: kolm töötajat on töölt lahkunud, nende menetlused lõpetati, ning kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
Kaebus leidis kinnitust ka ühe korteriühistu juhatuse liikme puhul – talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldiselt haridusasutustes keelekontrolle praegu ei toimu. Tööandja palvel toimus järelkontroll Sillamäe Lasteaias Rukkilill, kus pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete kohaldamist puudutavale päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi (kokku 5 õppekava), ühe keelefirma dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks, teise firma esitatud õppekavad vajavad veel täiendamist. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja