Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.-13. aprill 2017

18.04.2017 | 13:53

Lõppenud nädalal kontrolliti SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi 11 töötaja keeleoskust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada tasemeeksam ja üks töötaja peab keeleoskust täiendama. Kontroll jätkub.
    • Jaga

Tallinna Pae Maximas kontrolliti järelkontrolli käigus viie töötaja keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, kõik viis töötajat peavad sooritama eksami, ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Maxima töötajate keeleoskus on jätkuv probleem, kümnest kontrollitavast kahega oli tööleping lõpetatud ja kolm viidud üle teise kauplusesse.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, kokku tehti ettekirjutus 17-le äriühingule. Kahele äriühingule saadeti märgukiri seoses keeleseaduse rikkumisega firma veebilehel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Sel nädalal kontrolliti üheksat Narva ja kolme Jõhvi õppekoha töötajat, neist 10 peavad sooritama eesti keele eksami. Ühtlasi tehti kõigile kümnele ettekirjutuse saanud töötajale hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtpäevaks ettekirjutus ei ole täidetud, rakendatakse nende suhtes sunniraha. Viie Narva kutseõpetaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud ühte Tallinnas tegutsevat keelefirmat, kontroll jätkub järgmisel nädalal.

Keeleinspektsioon andis positiivse hinnangu ühe keelefirma taotlusele B1- ja B2-taseme eksamiks ettevalmistava keelekursuse läbiviimiseks.