Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. märts 2021

05.03.2021 | 12:17

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, vanalinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Võrus, Tartus ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis kuuele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 15 ettevõtte veebilehte, neist kümme olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. Viiele ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Merimetsa Selveri kaupluse teenindajate keeleoskust. Varasemate ettekirjutuste täitmise järelkontrollis oli kahel töötajal ettekirjutus täidetud ning ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud andmete ja HARNO andmebaasi alusel. Kohtla-Järve Lasteaias Tuhkatriinu tehti esmakontrolli käigus ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samas lasteaias tehti järelkontrolli käigus 12-le töötajale ettekirjutus sooritada eksam, 12-le tehti sunniraha hoiatus ning nende suhtes rakendati ka sunniraha.

Narva Lasteaias Karikakar lõpetati menetlus viie töötaja suhtes seoses lepingu lõppemisega.

Narva Vanalinna Riigikoolis lõpetati menetlus nelja töötaja suhtes seoses lepingu lõppemisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal laekusid Keeleametile hindamiseks kolme keelefirma õppekavad.