1. Üldsätted

 • 1.1. Keeleameti (edaspidi toetuse andja) riigieelarveliste tegevustoetuste ja sihtfinantseerimise andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib riigieelarvelistest vahenditest avalikes huvides tegutsevatele isikutele (edaspidi taotleja) antava tegevustoetuste või sihtfinantseerimise (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuste väljamaksmist, aruandlust ja kontrolli, tagades protsessi läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning selles osalejate funktsioonide ja vastutuse selge määratluse ja jaotuse.
 • 1.2. Toetuse andja poolt antavad riigieelarvelised toetused on käesoleva korra mõistes: õigusaktidest tulenevad toetused, vajaduspõhised arengukavadest tulenevad toetused ning peadirektori otsustuskorras antavad toetuse andja tegevusvaldkonna arengut toetavad toetused.
 • 1.3. Toetus on kindla eesmärgi täitmiseks antav rahaline abi, mis kantakse toetuse andja poolse rahastamisotsuse alusel toetuse saaja arvelduskontole.
 • 1.4. Tegevustoetus – antud toetus, mis antakse saajale, lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest.
 • 1.5. Sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel antud toetus, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi.

2. Nõuded taotluse esitajale

 • 2.1. Toetuse taotlejaks saavad olla mittetulundusühingud, sihtasutused ja muud organisatsioonid, mida loetakse seoses varasema koostööga toetuse andja strateegiliseks partneriks või mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad toetuse andja tegevusvaldkonna arengut.
 • 2.2. Taotleja võib kaasata tegevuste elluviimiseks partnereid avalikust-, era- ja mittetulundussektorist.
 • 2.3. Toetuse andjal ei ole eelnevalt saadud toetuste osas taotlejale ettekirjutisi ja taotleja on eelnevalt saadud toetuse kasutamata jäägi tagastanud.
 • 2.4. Taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud ja makseid tasutakse kokkulepitud ajakava järgi.
 • 2.5. Taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

3. Nõuded taotluse esitamiseks ja rahastamise kriteeriumid

 • 3.1. Toetuse andja poolt toetuse andmise eelduseks on panustamine toetuse andja põhimääruslike tegevusvaldkondade arengusse ning valdkondlikes arengukavades, riigi eelarvestrateegias ja jooksva aasta tegevuskavas seatud eesmärkide täitmisse. Toetust antakse vastavalt iga-aastase eelarve võimalustele.
 • 3.2. Taotlus koos lisadega esitatakse toetuse andjale soovitatavalt elektrooniliselt e-posti aadressil info@keeleamet.ee või postiaadressil Roosikrantsi 6, Tallinn 10119.
 • 3.3. Toetuse saaja esitab toetuse andjale taotluse, milles on välja toodud programmi sisukirjeldus, eelarve ja ajakava, mis on allkirjastatud pädeva isiku poolt.
 • 3.4. Teave toetuse taotlemiseks ning aruandluse vorm tehakse kättesaadavaks toetuse andja veebilehel.

4. Toetuse andmise otsustamine

 • 4.1. Taotluse läbivaatamise ja hindamisega seotud asjaajamise korraldab keelepoliitika elluviimise ja arendamise osakond (edaspidi KPO).
 • 4.2. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 päeva.
 • 4.3. Vastava sisuosakonna eksperdid hindavad taotlust ja koostavad hinnangu kokkuvõtte ning teevad ettepaneku taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.
 • 4.4. Taotluse rahuldamise korral valmistab KPO ette rahastamise lepingu. Taotluse mitterahuldamise korral teavitab KPO taotlejat, tuues välja taotluse mitterahuldamise põhjused.
 • 4.5. Lepingu sõlmivad toetuse andja ja heakskiidetud taotluse esitanud allkirjaõiguslik esindajad.
 • 4.6. Sõlmitud lepingud avalikustatakse toetuse andja välisveebi dokumendiregistris.
 • 4.7. Käibemaksukohuslastele eraldatakse toetus netosummas.
 • 4.8. Peadirektori otsustuskorras antavad toetused makstakse välja pärast taotluse esitamist peadirektori käskkirja alusel. Peadirektori käskkirja koostab KPO.

5. Avatud taotlusvooru korras toetuste andmine

 • 5.1. Avatud taotlusvooru kuulutab välja vooru teema eest vastutav sisuosakond (edaspidi osakond) peadirektori käskkirjaga. Peadirektori käskkirjaga kinnitatakse toetuse andmise teade (edaspidi teade) ning moodustatakse taotluste hindamiseks vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon.
 • 5.2. Osakond avaldab teate koos käskkirjaga kehtestatud vormide ja lisadega toetuse andja veebilehel.
 • 5.3. Taotleja esitab taotluse hiljemalt taotlusvooru teates sätestatud tähtajaks digitaalselt allkirjastatuna taotlusvooru teates kehtestatud taotlusvormil e-posti aadressil info@keeleamet.ee.
 • 5.4. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumise korral võib taotluse esitada ka paberkandjal aadressil Roosikrantsi 6, Tallinn 10119.
 • 5.5. Pärast teates sätestatud taotluste esitamise tähtaega esitatud taotlusi arvesse ei võeta. Samuti ei arvestata taotleja e-posti serveri tõrgete tõttu pärast tähtaega saabunud taotlusi või sama päeva postitemplit kandvaid taotlusi, mis jõuavad toetuse andjale pärast kehtestatud tähtaega.
 • 5.6. Osakond kontrollib, kas taotlus ja taotleja vastab kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmed on korrektsed ja esitab kokkuvõtte hindamiskomisjonile hinnangu andmiseks.
 • 5.7. Hindamiskomisjon arutab taotlejate kohta koostatud kokkuvõtet ja teeb vajadusel ettepaneku taotluse sisu, eelarve, tegevusmahu ja muu täpsustamiseks ning selgitamiseks.
 • 5.8. Pärast taotluste menetlemist koostatakse taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise või osalise taotluse rahuldamise otsuse kohta protokoll, mille kooskõlastavad hindamiskomisjoni liikmed ja allkirjastavad hindamiskomisjoni juhataja ja protokollija.
 • 5.9. Osakond koostab taotluste toetamise või mittetoetamise kohta peadirektori käskkirja ning edastab taotlejale otsuse koos selgitusega ja valmistab ette projekti rahastamise lepingu.

6. Järelevalve teostamine eraldatud toetuse kasutamise üle

 • 6.1. Toetuse andjal on õigus kontrollida toetuse saaja esitatud aruannete õigsust ning teha lepingu käigu ja selle täitmise, eesmärkide saavutamise ja vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise üle järelevalvet, samuti teha vajadusel kontrolle lepingu täitmise kohas.
 • 6.2. Toetuse saaja esitab lepingus määratud tähtajal vastavad aruanded.
 • 6.3. Kõik aruanded esitatakse sõltuvalt lepingu sõlmimise viisist e-posti aadressil info@keeleamet.ee või aadressil Roosikrantsi 6, Tallinn 10119.
 • 6.4. Aruannetes esinevate sisuliste puuduste korral nõutakse toetuse saajalt lisateavet või täiendavaid dokumente.
 • 6.5. Toetuse saajat teavitatakse heaks kiidetud aruandest e-posti teel.
 • 6.6. Toetuse andjal on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetuse saaja ei esita aruannet määratud tähtajaks, kui toetuse saajaga ei õnnestu kontakti saada või kui toetuse saaja ei ole tagastanud toetuse kasutamata jääki tähtaegselt.
 • 6.7. Kasutamata või mittesihipäraselt kasutatud toetusi summas kuni viis eurot tagasi ei nõuta.

Viimati uuendatud: 26.10.2022